نمونه کارها

توری مرغی | سیم خاردار

توری مرغی | سیم خاردار

توری مرغی و سیم خاردار توسط فروشگاه سی شاپ عرضه میشود و از نوع ایرانی آن می باشد .سیم خاردار یکی از ارکان های مهم حصاری کشی های امنیتی است که در قسمت فوقانی و مرکزی فنس یا توری حصاری اجرا می شود .